14.10.2010

Dobrostan ryb - szkolenie - marzec 2012

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie uprzejmie informuje, że organizuje szkolenia dotyczące dobrostanu ryb. Szkolenia te będą prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2009 poz. 1193 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013". W myśl powyższego Rozporządzenia przy staraniach o dopłaty wodno-środowiskowe koniecznym jest posiadanie dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu lub szkolenia dotyczącego dobrostanu ryb, obejmującego zagadnienia dotyczące:
  • dobrostanu ryb, w tym metod jego określania, charakterystyki i objawów obniżenia dobrostanu ryb, wpływu jakości wody na ten dobrostan, przedstawienia stanu prawnego dotyczącego dobrostanu ryb oraz wpływu pogorszenia dobrostanu ryb na jakość surowca rybnego,
  • warunków sprzedaży żywych ryb, metod humanitarnego uśmiercania ryb
Szkolenia organizowane będą w różnych miejscach w kraju po uprzednim uzgodnieniu terminu. Zaplanowane w najbliższym czasie szkolenia to:

  • Żabieniec k. Warszawy, 27 marca 2012 (wtorek) godz. 10:00, budynek Instytutu Rybactwa Śródlądowego, osoba do kontaktu: dr inż. Andrzej Lirski (tel. 22 756 20 44 lub 502 283 617, e-mail: alirski@infish.com.pl) lub dr inż. Krzysztof Kazuń (tel. 22 756 24 90, e-mail: krzykaz@infish.com.pl);


Informujemy, że opłata za przeprowadzenie szkolenia i wystawienie Certyfikatu wynosi 200 zł, płatne na konto Instytutu. Osoby zainteresowane uzyskaniem Certyfikatu bezpośrednio po ukończeniu szkolenia prosimy o wcześniejsze opłacenie należności i okazanie dowodu wpłaty.

Konto bankowe:

Instytut Rybactwa Śródlądowego
ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn
BGŻ S.A. O/Reg. Olsztyn

14 2030 0045 1110 0000 0046 9430

z dopiskiem: Szkolenie dobrostan-(MIEJSCOWOŚĆ)


Podczas przeprowadzania szkolenia w Żabieńcu istnieje możliwość opłacenia należności, planowane jest również wydawanie wypisanych Certyfikatów bezpośrednio po ukończeniu szkolenia.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy o zawiadomienie organizatorów o planowanej obecności najpóźniej do ostatniego dnia roboczego poprzedzającego szkolenie.