13.03.2012"Najpierw powoli jak żółw ociężale
Ruszyła maszyna po szynach ospale"


...To oczywiście fragment Lokomotywy Juliana Tuwima. Cóż tak powoli, ociężale rusza w rybackim świecie? Można powiedzieć, że wdrażanie funkcjonowania Lokalnych Grup Rybackich, to taka tuwimowska lokomotywa. Jest marzec 2012, od kilku miesięcy ponad osiemset wniosków beneficjentów leży w urzędach marszałkowskich i czeka, a czas jak to czas, płynie. Fakt, projekt LGR to coś nowego, wymaga dotarcia jak każde nowe urządzenie, ale zbyt długi okres rozruchu, powoduje ociężałość i może się okazać, że konstruktor uzna projekt za niezbyt udany i obetnie część funduszy. Pomarańczowe lampki ostrzegawcze już migają z kilku stron.
25 stycznia br. Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych przedstawiło swoje stanowisko w sprawie interpretacji przepisów wykonawczych dotyczących operacji w ramach osi 4. Syntetyczne opracowanie SPRŁ kończy następującą konkluzja:

"Dzięki otwartemu podejściu możliwe będzie osiągnięcie kilku pozytywnych efektów:

  • odbudowanie zaufania dla osi 4 wśród przedstawicieli sektora rybackiego,
  • przyspieszenie wdrażania EFR i wydatkowania środków wspólnotowych - co jest bardzo istotne wobec ryzyka korekt finansowych z EFR,
  • realizacja ogólnych celów Programu Operacyjnego i postulatów strategii lizbońskiej - w zakresie utrzymania zatrudnienia w sektorze,
  • szansa na ponowny udział wsparcia dla śródlądowych terenów zależnych od rybactwa w nowej perspektywie finansowej.

Utrzymanie restrykcyjnego podejścia może doprowadzić do sporów sądowych pomiędzy administracją i beneficjentami oraz utrudnić lub uniemożliwić uzyskanie efektów wymienionych w akapicie powyżej.
Mając powyższe na względzie, Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich partnerów biorących udział we wdrażaniu osi 4 w Polsce o zastosowanie otwartego podejścia do wdrażania idei LGR, opartego na szerokim kontekście i specyfice sektora, które umożliwi sprawne i rzetelne wdrażania tego elementu EFR w Polsce przy zadowoleniu wszystkich partnerów - w tym przede wszystkim sektora rybactwa śródlądowego"

20 lutego br. LGR Świętokrzyski Karp wystosował apel do właściwych terytorialnie urzędów marszałkowskich w sprawie wdrażania osi 4 w którym m.in. czytamy:

"Po wielomiesięcznych intensywnych pracach, 12 października 2011 roku, dwanaście lokalnych grup rybackich z południa Polski zawarło porozumienie w sprawie realizacji w 2012 roku projektu "Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej", objętego 4 osią priorytetową. Porozumienie deklaruje partnerstwo w realizacji kilkunastu wspólnych zadań w których poszczególne LGR-y pełnią funkcję organizatora, uczestnik, lidera lub partnera. Zadania te obejmują swą tematyką różne problemy rybactwa śródlądowego, wychodząc im naprzeciw i szukając dróg wyjścia z trudnej sytuacji w jakiej obecnie ten sektor się znajduje. Potrzebę współpracy rozumiemy jako wspólny wysiłek w celu pokonania tych trudności.
Projekt naszej współpracy obejmuje międzyregionalne szkolenia, wyjazdy studyjne, produkcję filmu "Rola gospodarki stawowej w istnieniu Natury 2000", wydanie książeczki edukacyjnej dla dzieci i zestawu map - szlakiem karpia, wspólny udział w targach i imprezach. Planujemy również przeprowadzenie analizy problematyki rybactwa śródlądowego na obszarze 12 LGR- ów wraz z diagnozą i kierunkami rozwoju pod nazwą "Strategia Karp 2020".
Projekt ten wymaga również współpracy właściwych terytorialnie Urzędów Marszałkowskich, o co pilnie apelujemy, gdyż mijają już dwa miesiące 2012 roku, a my nie możemy rozpocząć współpracy, co może skutkować rozwiązaniem projektu, a tym samym zmarnowaniem wielomiesięcznej pracy naszych dwunastu LGR-ów."

9 marca br. w Warszawie, podczas spotkania przedstawicieli LGR w sprawie budowy sieci , wyrażono niepokój z powodu zbyt wolnego wdrażania osi 4. Sama idea budowy sieci LGR, wynika z potrzeby konsolidacji LGRów w celu konstruktywnej współpracy ze wszystkimi partnermi wdrażającymi oś 4.
Pomarańczowe lampki, to sygnał ostrzegawczy, którego nie powinno się bynajmniej lekceważyć, bo przecież po kolorze pomarańczowym, jest już tylko czerwony. LGRy, pomimo zróżnicowanych opinii środowisk rybackich, to ważna część Europejskiego Funduszu Rybackiego. Sprawna dystrybucja tych środków, to składowa sukcesu całego projektu PO Ryby 2007-2013. To również, po niezbędnych korektach, korzystniejsza pozycja startowa po unijne środki dla sektora rybackiego na lata 2014-2020.
Życzymy LGRom i ich partnerom wdrażającym oś 4, aby już wktótce mogli zacytować nastepny tuwimowski werset:

"...I biegu przyspiesza, i gna coraz prędzej,
I dudni, i stuka, łomoce i pędzi."


Stanowisko SPRŁ
Apel LGR Świętokrzyski Karp


Redakcja PK


Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w dyskusji. Czekamy również na propozycje nowych tematów, które mogłyby być podjęte w naszych publikacjach. Zarówno komentarze, jak i propozycje tematów można przesyłać mailowo: redakcja@pankarp.pl

powrót