27.08.2012Akwakulturowa kroplówka


Rolnictwo jako działalność obciąźona duźym ryzykiem i nieprzewidywalną sezonowością wymaga pomocy państwa. Tak dzieje się niemal we wszystkich krajach, równieź w Polsce. Bez tej pomoc nie sprostamy międzynarodowej konkurencji. Podstawową formą tej pomocy są dopłaty bezpośrednie. Rybactwo stawowe co prawda jest rolnictwem - rybak stawowy płaci podatek rolny- ale dopłaty bezpośrednie mu nie przysługują. Tak jest w Unii, więc równieź w Polsce. Co prawda rybacy mogą korzystać z unijnych programów pomocowych np. inwestycyjnych, ale muszą wnieść swój udział - przewaźnie 40 procentowy, na co nie zawsze mogą sobie pozwolić.

Substytutem dopłat bezpośrednich są w akwakulturze rekompensaty wodno środowiskowe. Mechanizm ich funkcjonowania jest w miarę prosty. Rybak zobowiązuje się do spełniania na stawach wymogów wodno środowiskowych i za to otrzymuje finansową rekompensatę. Niestety z prostotą mechanizmu rekompensat nie szło w parze ich wdraźanie. Pierwsze podejście - rekompensaty na lata 2010-2014 zakończyło się małym bałaganem i tylko około 30 procentowym sukcesem - dla tylu procentowo rybaków wystarczyło środków. Ale jak to mówią pierwsze śliwki robaczywki. Dzięki monitom organizacji rybackich, ale równieź dzięki inicjatywie samego ministerstwa, po dwóch latach funkcjonowania rekompensat , ministerstwo rolnictwa wysupłało środki na dodatkowy, drugi nabór wniosków. Nabór odbył się od 25 lipca do 23 sierpnia 2012 r. i objął tzw. pakiet pierwszy - 360 zł/ha i pakiet drugi w zakresie wymogu 8, dotyczącego połoźenia stawów danego gospodarstwa rolnego przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych na obszarze Natura 2000 lub obszarze objętym inną formą ochrony przyrody - 600 zł/ha. Umoźliwiono równieź składanie wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie ochrony zasobów genetycznych ryb.

Ku miłemu zaskoczeniu rybaków ministerstwo ogłosiło trzeci nabór. W dniach od 12 do 25 września 2012 r. włącznie moźna składać wnioski w ramach Pakietu 2 w zakresie: wymogu 2, dotyczącego produkcji dodatkowej cennych rodzimych gatunków ryb w ilości co najmniej 1 procenta masy rocznej produkcji - 300zł/ha lub wymogu 3, dotyczącego wapnowania wapnem tlenkowym w ilości co najmniej pół tony na hektar- 160 zł/ha.

W medycynie głównym celem kroplówki jest uzupełnienie niedoboru krwi lub wody w ustroju, odźywienie pacjenta, a takźe wytworzenie stanu równowagi kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitycznej.

Akwakulturowa kroplówka , chociaź aplikowana na raty, chociaź kierująca rybaków na biurokratyczną ścieźkę, uratuje niejednego pacjenta - rybackie gospodarstwo. Dobrze, źe pojawia się teraz, gdy nie jest lekko, a wielu ledwie wiąźe koniec z końcem.. Będzie jeszcze lepiej, gdy po kroplówce pacjent, równieź włączając się w kurację, otrzyma solidne leczenie.Redakcja PK


Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w dyskusji. Czekamy równieź na propozycje nowych tematów, które mogłyby być podjęte w naszych publikacjach. Zarówno komentarze, jak i propozycje tematów moźna przesyłać mailowo: redakcja@pankarp.pl

powrót