26.05.2015LGR cdn?


Kończy się okres funkcjonowania Lokalnych Grup Rybackich w ramach PO Ryby 2007-2013.
W okresie 2010-2015 tzw. oś 4 w ramach której powstało 48 Lokalnych Grup Rybackich ( 39 śródlądowych i 9 nadmorskich) dysponowała kwotą 1200 mln złotych. Z Europejskiego Funduszu Rybackiego Polska przeznaczyła na oś 4. aż 32 procent środków , podczas gdy średnia unijna wyniosła 13 procent. Tak znaczne środki i specyfika osi 4 ( trójsektorowość i urzędy marszałkowskie jako jednostki pośredniczące ) już na starcie budziły obawy, co do sprawnej realizacji tego, bądź co bądź, nowatorskiego projektu. Ponadto część środowisk rybackich kontestowała oś 4., jako program powodujący skierowanie znacznych środków z EFR poza sektor, w sytuacji, gdy z tego samego EFR zabrakło pieniędzy dla rybaków na rekompensaty wodno środowiskowe.

Należy jednak zauważyć, że LGRy w ramach współpracy i funkcjonowania dysponowały, z korzyścią dla branży, środkami i możliwościami skierowanymi bezpośrednio dla rybactwa. Dotyczy to głównie promocji rybactwa, branżowych szkoleń i publikacji. Ich skala i skuteczność, wynikały ze stopnia zaangażowania się poszczególnych LGRów w rozwiązanie rybackich problemów. Trzeba obiektywnie zauważyć, że LGRy w bardzo krótkim czasie zapoczątkowały autentyczną oddolną integrację środowisk rybackich, jednocześnie uświadamiając rybakom, szczególnie karpiarzom, konieczność podjęcia działań restrukturyzacyjnych i dostosowawczych. Rybacy z czasem działania te zauważyli i docenili. Zauważyli je również samorządowcy, a także mieszkańcy terenów objętych działaniem LGR-ów. Dysponując środkami finansowymi i strukturą, LGR-y podjęły ważne dla akwakultury tematy m. in.: Strategia KARP 2020( lider LGR Świętokrzyski Karp) czy Praca badawcza w zakresie monitoringu i oceny oddziaływania kormorana czarnego na ichtiofaunę wód na obszarach Lokalnych Grup Rybackich Opolszczyzna oraz Żabi Kraj. Promocja karpia i karpiarstwa nabrała niebywałego tempa, co w końcu po wielu latach m. in. przyczyniło się do wzrostu spożycia karpi w Polsce.

Czy w ramach europejskiego programu Rybactwo i Morze 2014-2020, nowe (stare) LGR-y, przy znacznie okrojonych środkach finansowych, pójdą tą samą drogą? Czy zasób nabytych doświadczeń ( tych pozytywnych, ale także negatywnych) będzie dla nich obciążeniem, czy raczej punktem odniesienia w budowaniu nowej jakości, bez nadmiernej ingerencji w rybacką przedsiębiorczość? O tym przekonamy się już wkrótce i oby te regionalne ogniwa akwakultury stawały się trwałymi pomostami pomiędzy rybakami, a administracją rządową i samorządową.Redakcja PK


Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w dyskusji. Czekamy również na propozycje nowych tematów, które mogłyby być podjęte w naszych publikacjach. Zarówno komentarze, jak i propozycje tematów można przesyłać mailowo: redakcja@pankarp.pl

powrót