Priorytet 2


Podczas konferencji szkoleniowej w Rytwianach 4 października br. dr Janusz Wrona - Dyrektor Departamentu Rybołówstwa MGMiŻS, przedstawił projekt rozporządzenia wraz z załącznikami "w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w zakresie Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Pomoc w tym priorytecie przyznaje się w ramach następujących działań:

 1. innowacje,
 2. usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury,
 3. inwestycje produkcyjne w akwakulturę,
 4. zachęcanie nowych hodowców do rozpoczęcia działalności w sektorze zrównoważonej akwakultury,
 5. akwakultura świadcząca usługi środowiskowe,
 6. promowanie kapitału ludzkiego i tworzenia sieci kontaktów,
 7. ubezpieczenie zasobów akwakultury,


Rybacy z niecierpliwieniem oczekują wejścia w życie ww. rozporządzenia i prawdopodobnie stanie się to jeszcze w tym roku.

Pomoc na wsparcie akwakultury będzie wynosiła do 50 % kosztów kwalifikowalnych, z możliwością zaliczkowania. Będzie można zakupić nowe, a także używane sprzęty, urządzenia, maszyny, które w okresie ostatnich 5 lat nie były zakupione przy udziale środków unijnych. Z projektu rozporządzenia wycofano operację tzw. "odmulanie stawów", ale będzie można między innymi odmulać stawy w ramach operacji "modernizacja". Do kosztów kwalifikowalnych i kosztów ogólnych operacji zalicza się również koszty poniesione przez wnioskodawcę przed dniem przyznania pomocy, jednak nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2015 roku.

Pomoc na realizację operacji w ramach działania akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb ( tzw. rekompensaty wodno środowiskowe), przyznaje się posiadaczowi obiektu chowu lub hodowli ryb, który zobowiąże się do realizowania przez 5 lat zobowiązań, które wykraczają poza podstawowe zasady dobrej praktyki rybackiej.

Przez podstawowe zasady dobrej praktyki rybackiej, rozumie się:

1) stosowanie minimalnych obsad karpia lub cennych gatunków ryb dodatkowych w ilości nie mniejszej niż:2) terminową realizację, określonych w przepisach o statystyce publicznej, obowiązków statystycznych w zakresie sprawozdań dotyczących powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli ryb ( RRW-22); 3) prowadzenie księgi stawowej, o której mowa w § 11 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji gospodarki rybackiej (Dz. U. poz. 326); 4) posiadanie przez cały okres realizacji operacji: a) ważnego pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, o którym mowa w przepisach prawa wodnego, b) weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego nadanego na podstawie właściwych przepisów, w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego, c) dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu lub szkolenia z zakresu dobrostanu ryb.

Pomoc w ramach rekompensat wodno środowiskowych będzie realizowana w trzech pakietach:

Pakiet 1 - Podstawowy, obejmujący łączne i nieprzerwane wypełnianie wszystkich poniższych wymogów:

a) roczny całkowity przyrost masy ryb poniżej 1500 kg/ha powierzchni ogroblowanej obiektu chowu lub hodowli ryb, b) wykaszanie nie mniej niż 1 długości koron grobli na szerokość nie mniejszą niż 1 metr, co najmniej dwukrotnie w sezonie, w terminie do dnia 15 września;

Pakiet 2 - Rozszerzony, obejmujący wypełnianie co najmniej jednego z poniższych wymogów:

a) produkcja dodatkowych cennych gatunków ryb, wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia( m.in. szczupak, sandacz, sum europejski, jaź, lin, amur, tołpyga) w ilości co najmniej 3% masy rocznej produkcji karpi w danym obiekcie chowu lub hodowli ryb, b) wapnowanie wapnem palonym (tlenkowym) o zawartości nie mniejszej niż 60% CaO w ilości co najmniej 0,5t na hektar powierzchni ogroblowanej stawu, c) utrzymanie i udostępnienie co najmniej jednej ścieżki edukacyjnej nie krótszej niż 2 tys. metrów bieżących łącznie, na której zlokalizowanych jest co najmniej 5 przystanków edukacyjnych, d) utrzymanie nie mniej niż 50% powierzchni lustra wody wolnej od porostu zwartej roślinności wynurzonej (twardej) w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca;

Pakiet 3 - NATURA 2000 obejmujący wypełnianie wymogu położenia stawów na obszarze NATURA 2000 w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 i 1936).

Limit powierzchni obiektu objętego rekompensatami wodno środowiskowymi ma wynosić 500 ha. Unijne środki pomocowe dla akwakultury niewątpliwie mogą wspomóc polskie rybactwo śródlądowe, które by przetrwać, balansuje przychodami z hodowli karpi, z rekompensat wodno środowiskowych i z innych źródeł. Wszystkie z nich są równie ważne. Istnieją gospodarstwa karpiowe, które nieźle sobie radzą bez dodatkowych źródeł dochodu. Są też takie, które bez przyrodniczych rekompensat stanęły na progu plajty. I wreszcie trzecia wcale niemała grupa, która łączy przychody z hodowli z innymi przychodami i bez tych innych przychodów musiałaby karpiarstwo zawiesić na przysłowiowym kołku.

Priorytety naszej rybackiej równowagi to:

 • hodowla ryb z dbałością o szeroko pojęty dobrostan, uwarunkowania wodno środowiskowe, rynek i promocję.
 • gwarantowane rekompensaty wodnośrodowiskowe, bez których tradycyjna hodowla karpi, obciążona uwarunkowaniami przyrodniczymi, będzie trudna do udźwignięcia. Stawy są dzisiaj bardzo cennymi obiektami przyrodniczymi, których utrzymanie, podobnie jak lasów, jest wyznacznikiem, ale równocześnie obowiązkiem naszej cywilizacji.
 • dodatkowe źródła dochodów. Tu katalog możliwości jest nieograniczony, jak nieograniczone są ludzkie wizje i inicjatywy. Zależy one jednak od stanu wyjściowego gospodarstwa. Są przypadki, że rybak zakłada dodatkową działalność gospodarczą, bo z rybactwa nie może wyżyć, ale też są i takie, gdzie ktoś prowadzący zupełnie inną działalność gospodarczą, staje się rybakiem, bo posiada nadwyżkę kapitału, który inwestuje w hodowlę ryb. Dzisiaj, w dobie gospodarki rynkowej, form łączenia różnych przedsięwzięć jest coraz więcej i, co jest znakiem czasu, w wielu sytuacjach są nieuchronną koniecznością.

  Dzisiaj zrównoważona polska akwakultura wymaga szybkiego i sprawnego wsparcia unijnym programem pomocowym "Rybactwo i Morze 2014-2020". Liczny udział rybaków w ostatnim szkoleniu w Rytwianach (ponad 200 osób), świadczy o dużym zainteresowaniu rybaków śródlądowych tym programem i niecierpliwym oczekiwaniem na jego wdrożenie.  Redakcja PK


  Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w dyskusji. Czekamy również na propozycje nowych tematów, które mogłyby być podjęte w naszych publikacjach. Zarówno komentarze, jak i propozycje tematów można przesyłać mailowo: redakcja@pankarp.pl

 • powrót